Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych jest Dyrektor WORD Wałbrzych z siedzibą
  w Wałbrzychu 58-304, Piotra Wysockiego 28;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor-rodo@word.walbrzych.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą zgodnie z art. 6 ust 1 RODO w celu realizacji szkolenia/kursu na podstawie:
 • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650, 957. ze zm.);
 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, 2418, z 2018 r. poz. 138, 650 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79,138, 650, 1039 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195, z 2018 r. poz. 650, 1115 ze zm.);
 • oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
 • Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych w zależności od rodzaju szkolenia/kursu będą: właściwy Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta lub Powiatowe Urzędy Pracy lub Firma e-kierowca.pl lub właściwa Komenda Wojewódzka Policji lub właściwy Urząd Wojewódzki lub właściwy Urząd Marszałkowski.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa administracji publicznej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa przeprowadzenia szkolenia/kursu przez WORD w Wałbrzychu.
Wróć na górę strony