•  

  1. Пiдготовка в рамках квалiфiкацii вступноi являеться обов”язковою для осiб, котрi отримали права вoдiя:

  •  Категорii  D, D1+E, D або D+E до 10 вересня 2008 року
  •  Категорii  C1, C1+E, C або C+E до 10 вересня 2009 року  

  а також хочуть професiонально займуватись перевозкою людей та речей.

  2. Щоб отримати квалiфiкацii, може зголоситись особа котра:

  I) перебувае на територii  Республiки Польща :

      а) перебувае щонаймi 185 днiв в роцi в Польщi, бо знаходиться тут в зв”язку зi справами особистими чи професiйними, чи

      б) вчиться в Польщi щонаймi шiсть мiсяцiв та представить посвiдчення, яке пiдтвeрдить цей факт, або

  II) не являеться громадянином держави, котра належить до Европейськоi Унii, а хоче працювати для пiдприемства, котре мае мiсце перебування на територii Республiки Польща;

  III) котра не мае нiяких перешко

  3. Шофера зобовязуеться до отримання квалiфiкацii, вiдповiдньо до виду автомобiля, котрим буде виконувати дорожний перевiз , в сферi програмних блокiв, якi окресленi  вiдповiдньо до категорii  прав водiя:

  1) С1, C1+E, C i C+E;
  2) D1, D1+E, D i D+E.

  4. Квалiфiкацiя включае теоретичнi та практичнi заняття, а також тести квалiфiкацiйнi.

  Пiдготовка в формi „e-learningu” :

  Заняття теоретичнi: з допомогою комп”ютера та спецiальнi комп”ютерноi програми, котрi будуть проведенi  в будинку Oбласного Центра WORD.

  Особа може приступити дo пiдготовки в довiльному, вигiдному для неi термiнi в годинах працi Центра вiд понедiлку до пятницi. Час закiнчення пiдготовки залежить вiд частоти участi в пiдготовцi даноi особи. Час тривання теоретичних занять до 130 годин.

  Заняття практичнi: 10 годин, в тому 2 години в Центрi  Досконалення Технiкi  iзди (ODTJ).

  Повний курс пiдготовки кiнчаеться державним екзаменом, котрий буде проведений в нашому Обласному Центрi перед комiсiею, покликаною через  Дольношльонського Воеводу.

  Шофер може почати пiдготовку в залежностi вiд свого вiку. Особи, котрi закiнчили 21 рокiв життя, можуть розпочати так звану приспiшену версiю курсу, тобто вступну квалiфiкацiю, або приспiшену вступну доповняючу квалiфiкацiю, a особи, котрi  мають вiд 18 до 21 рокiв повиннi розпочати повний курс пiдготовки, тобто квалiфiкацiю вступну, або квалiфiкацiю вступну доповняючу.

  Курси вступноi доповняючоi  квалiфiкацii призначенi для осiб, котрi вже мають вступну квалiфiкацiю в сферi перевозу осiб та хочуть поширити своi повноваження на перевiз речей.

  Квалiфiкацiя

  Цiна

   Квалiфiкацiя вступна приспiшенa – C,CE, D,DE
   2300 zł. + цiна зкзамен
   Квалiфiкацiя доповнююча приспiшенa – C,CE, D,DE  700 zł. + цiна зкзамен

   

  ПРОГРАМА НАВЧАННЯ – кількість навчальних годин
  Заняття теоретичнi Заняття практичнi: сума

  Квалiфiкацiя

  базове спецiалiстичне в Дорожого Руху
  в особливих умовах
  (ODTJ)
  вступна приспiшенa 97 33 8 2 140
  вступна
  доповнююча приспiшенa
  65 5 70

  Зголошення на навчання:

  Областний Центр Дорожого Руху в Валбжиху
  (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu)
  ul. P. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych
  tel: 74 665-91-15
  email: szkolenia@word.walbrzych.pl

Wróć na górę strony