• Podstawa prawna

  Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U poz.280 z późn. zm.).

  Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
  2. posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
  3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2017 poz. 978 z późn. zm. – art 82 ust. 2 pkt 1),
  4. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2017 poz. 978 z późn. zm. – art. 34 ust 1);
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

  Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

  1. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
  2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
  3. prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
  4. dowód uiszczenia opłaty
  5. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.
  6. Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

  Rodzaje szkolenia
  Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

  1. Kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

  Przedmiotowy zakres szkolenia

  Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
  1. Psychologii.
  2. Metodyki nauczania.
  3. Prawa o ruchu drogowym.
  4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
  5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
  7. Technika i taktyka jazdy
  8. Praktyka instruktorska
  9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych

   Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

  1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
   a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

  Tabela 1

  Tabela 2

  Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć nie później niż  tydzień od rozpoczęcia kursu.

  1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
   (Dz. U. 2011.30.151 – art. 34 ust.1),,
  2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
   (Dz. U. 2011.30.151 – art. 82 ust. 2 pkt 1
  3. kserokopię prawa jazdy,

  Egzamin wewnętrzny

  1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Wałbrzych.
  2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

 •  

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS (wymagany)

  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online poniżej)

  Terminy szkoleń mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

   

  2020
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena Sposób zapisu
  Kurs podstawowy „Instruktor nauki jazdy” kategorii „A lub B
  WORD Wałbrzych
  ul.P.Wysockiego 28
  tel. (74) 665-91-15
  ……………
  2020
  2800 zł.*

  Możliwe RATY
  Wstępne zgłoszenie
  on-line
  Kurs uzupełniający „Instruktor nauki jazdy” kategorii A,C,CE,D
  WORD Wałbrzych
  ul.P.Wysockiego 28
  tel. (74) 665-91-15
  ……………
  2020
  1900 – 2100 zł.**
  Możliwe RATY
  Wstępne zgłoszenie
  on-line

  * Informujemy, że w cenie szkolenia ujęte są zajęcia praktyczne (5 godz.) oraz teoretyczne (2 godz.) w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

  ** Informujemy, że w cenie szkolenia ujęte są zajęcia praktyczne (5 godz.) oraz teoretyczne (2 godz.) w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy i jest ona zależna od ilości osób biorących udział w kursie.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS (wymagany)
  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online powyżej)

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kserokopia prawa jazdy
  • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  • ważne orzeczenie psychologiczne  o  braku  przeciwwskazań  psychologicznych  do  wykonywania czynności instruktora,

Wróć na górę strony