• INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z PROFILEM PKK W PRZYPADKU BRAKU
  WSZYSTKICH WYMAGANYCH DANYCH

  W związku z tym, że w dniu 10 listopada 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 10 października 2016 r. poz. 1655), które to w zasadniczy sposób zmienia obowiązki ciążące na Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w zakresie sprawdzania danych osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, uprzejmie informuję, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, realizując postanowienia przywołanego na wstępie rozporządzenia, w każdym przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach lub profilu kandydata na kierowcę, będzie przesyłać je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

  Wszelkich informacji udziela DOK WORD w Wałbrzychu, natomiast pytania dotyczące przyczyn powstałych braków w PKK należy kierować do właściwych wydziałów komunikacji.

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

  Zadania WORD:

  Realizujemy zadania z zakresu:

  • bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • współpracy z organami administracji samorządowej
  • organizowania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
  • organizowania zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
  • organizowania szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (-6pkt)

  Organizujemy kursy:

  • kurs ADR dla kierowców
  • kurs ADR dla doradców (DGSA)
  • kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów
  • kurs reedukacyjny dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (-6pkt)
  • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
  • kurs doskonalący dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

  Organizujemy szkolenia obowiązkowe (związane z nabywanymi lub posiadanymi uprawnieniami):

  • szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym
  • szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych
  • szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej oraz uzupełniającej dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kierowcy
  • warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów (3-dniowe)
  • szkolenie dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających się o wydanie karty rowerowej

  Dojazd: kliknij na wybraną mapkę aby powiększyć

Wróć na górę strony