• Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

  (Dz.U. 2019 poz. 1206)

  Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B;
  • ukończyła 23 lata;
  • w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy, posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat;
  • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
  • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

  Cel kursu:
  Celem odbycia kursu jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

  • Kandydat na egzaminatora uczestniczy w kursie obejmującym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
  • Egzaminator który chce rozszerzyć posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

   Wymiar godzinowy i organizacja kursu:

  § 42. 1. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów
  na egzaminatorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określono w tabeli nr 1.

  5. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla egzaminatorów,
  o których mowa w art. 61 ust. 4 ustawy, ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określono
  w tabeli nr 2.

  Prosimy zainteresowane kursem osoby o dokonanie zgłoszenia on-line.

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS (wymagany)

  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online poniżej)

  Terminy szkoleń mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena Sposób zapisu
  Kurs podstawowy: „Egzaminator kandydatów na kierowców”
  kategorii „B„.
  WORD Wałbrzych
  ul.P.Wysockiego 28
  tel. (74) 665-91-16
  Jeszcze w tym roku
  (system weekendowy)
  prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do kursu
  4500 zł.

  Możliwość opłaty na raty:
  I – rata – 1500 zł.
  II – rata – 1500 zł.
  III – rata – 1500 zł.
   Zgłoszenie
  on-line

   

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS (wymagany)
  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online powyżej)

   

Wróć na górę strony